Změna u dohod 2023 a 2024: Nárok na dovolenou, příplatky i pracovní volno

Dohodáři na tom od nového roku budou podstatně lépe. Novela zákoníku práce, která vešla v platnost 1. října 2023, jim slibuje dovolenou, práci na dálku i nároky na příplatky. Přečti si, jaké změny čekají pracovníky na DPP a DPČ a co to bude znamenat pro zaměstnavatele.

FreshStart zmena u dohod podle novely zakoniku prace Novinka 1 - Změna u dohod 2023 a 2024: Nárok na dovolenou, příplatky i pracovní volno
Změna u dohod podle novely zákoníku práce

DPČ a DPP změny 2024 – dovolená 

Mezi nejpodstatnější změny pro dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti patří vzniklý nárok na řádnou dovolenou. Tato změna má však odloženou účinnost a vejde v platnost od 1. 1. 2024. Práce na DPČ a DPP tak od roku 2024 nabydou nového rozměru.

Podmínky čerpání dovolené budou podobné jako u dovolené při pracovní smlouvě, rozdíl je pouze v počtu odpracovaných hodin. Pracovní zákoník od nového roku ustanoví týdenní pracovní dobu dohodářů na 20 hodin týdně, a to bez ohledu na to, kolik zaměstnanec skutečně odpracuje. 

Aby měl dohodář nárok na dovolenou, musí dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti trvat nepřetržitě alespoň 4 týdny a zároveň musí pracovník na dohodu odpracovat v daném kalendářním roce minimálně 80 hodin (započítávají se i hodiny pracovního volna z důvodu překážky zaměstnance). Pokud si zaměstnanec právo na dovolenou nevyčerpá, zaměstnavatel ji po skončení roku proplatí.

Informační povinnost se týká i dohodářů

Další změna u dohod se týká informační povinnosti. Od 1. října 2023 je zaměstnavatel povinen písemně informovat pracovníka na DPP nebo na DPČ o právech a povinnostech vyplývajících z dohod. Lhůta informování je stanovena na 7 dní od faktického zahájení výkonu práce. Zaměstnanec na dohodu tak musí získat informace, za předpokladu, že je neobsahuje dohoda, týkající se například:

 • bližšího popisu sjednané práce a místa výkonu práce,
 • doby trvání a podmínek zkušební doby, je-li sjednána,
 • předpokládaného rozsahu pracovní doby za den nebo týden,
 • odměně z dohody, podmínek  jejího poskytování, splatnosti a termínu výplaty odměny z dohody a místu a způsobu vyplácení odměny z dohody,
 • kolektivních smluv, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv,
 • rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku, nepřetržitého odpočinku v týdnu a poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech. 

V přesně určených případech je možné odkázat zaměstnance na kolektivní smlouvu či interní předpis firmy, kde si potřebné informace dohledá sám. 

Písemný rozvrh pro pracovníky na dohodu 

Zaměstnavatel je nově povinen seznámit dohodáře s jeho pracovním rozvrhem a případnými změnami nejpozději 3 dny před začátkem směny či pracovního období, pokud se s pracovníkem nedohodne jinak. Musí se jednat o písemný rozvrh směn, ale seznámení s ním v písemné podobě být nemusí. Je možné využít například SMS, e-mail nebo WhatsApp. 

Oznámení či rušení směny je možné podle změny u dohod upravit nejpozději do 24 hodin před jejím začátkem. V opačném případě vzniká zaměstnavateli povinnost zaměstnanci směnu proplatit, a to v plné výši. 

Může pracovník na dohodu pracovat na dálku?

Novela se věnuje i tématu práce na dálku. Nejedná se o klasický homeoffice, protože tam jde o práci pouze z domova, práci na dálku lze provádět z různých míst. Nyní ji pracovníci dohody konané mimo pracovní poměr budou moci vykonávat pouze na základě písemné dohody o práci na dálku. Dohoda musí obsahovat například způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, zadávání práce nebo dobu trvání výkonu práce na dálku. 

S prací na dálku se pojí i náhrada nákladů.Ta dohodáři nepřísluší, pokud se na ní se zaměstnavatelem předem nedohodnou.

Nová práva pro zaměstnance na dohodu – DPP a DPČ

Další změnou je právo dohodáře požádat o pracovní poměr. Pokud je doba trvání dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti delší než 180 dnů v předcházejících 12 měsících má zaměstnanec právo písemně požádat o pracovní poměr. Zaměstnavatel má povinnost na tuto žádost písemně odpovědět do 1 měsíce. V případě, že odmítne, musí své rozhodnutí zdůvodnit.

Pokud by se zaměstnanec pracující na DPP nebo DPČ domníval, že dostal výpověď z důvodu domáhání se svých práv, může zaměstnavatele písemně požádat o odůvodnění výpovědi v rámci 1 měsíce od jejího doručení. Zaměstnavatel musí tuto skutečnost bez odkladu vyřešit a to tak, že zaměstnanci poskytne písemné odůvodnění výpovědi.

Změna u dohod – srážky z odměny

Nyní bude mít zaměstnavatel možnost srazit zaměstnanci bez jeho souhlasu z odměny případnou přečerpanou řádnou dovolenou a zálohy na odměnu, pokud nebyly splněny podmínky pro její vyplacení.

Odměňování a evidence pracovníků na DPP a DPČ

Podle novely zákoníku práce vzniká osobám zaměstnaným v rámci DPP a DPČ nárok na příplatky za ztížené pracovní prostředí, noční práci a práci ve svátky a o víkendech. Výše příplatků bude stejná jako u pracovního poměru. To znamená, že:

 • za práci ve svátek bude dohodáři příslušet náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek, 
 • za práci v noci a práci o víkendech mu náleží příplatek minimálně ve výši 10 % průměrného výdělku,
 • za práci ve ztíženém pracovním prostředí příplatek 10 % ze základní sazby minimální mzdy.

S tím je spojena evidence pracovní doby.Zaměstnavatel bude muset evidovat pracovníky na dohodu stejným způsobem jako zaměstnance v pracovním poměru. Je to také z důvodu evidování přestávek na jídlo a oddech, nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu.

Překážky v práci u dohodářů

Dohoda o provedení práce je definována limitem 300 odpracovaných hodin za kalendářní rok pro jednoho zaměstnavatele. Novela zákoníku práce stanoví, že se do tohoto limitu nově nezapočítávají náhradní doby, tedy:

 •  čerpání dovolené, 
 • náhradní volno za svátek,
 • doba zameškaná z důvodu překážky v práci na straně zaměstnance či zaměstnavatele.

Pracovníků na dohodu se týkají také překážky na straně zaměstnance i zaměstnavatele. To znamená, že jim zaměstnavatel bude v určených případech, například svatba, pohřeb nebo darování krve, muset poskytnout pracovní volno. Zaměstnanec za něj neobdrží náhradu odměny, ale započítá se mu jako dovolená.

Jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance přináší novela zákoníku práce velké změny. Přestože mají nová ustanovení zlepšit pracovní podmínky a práva zaměstanců na dohodu, kteří si hodně polepší skrze příplatky, dovolenou a pracovní volno, zaměstnavatelé tyto změny zřejmě neuvítají. Pro ně to budou nové povinnosti a omezení.


Warning: Undefined variable $displayForm in /data/web/virtuals/3598/virtual/www/domains/freshstart.cz/wp-content/themes/freshstart-theme-1.0.1/single-post.php on line 71

|