Kdo je jednatel? 5 věcí, které o tomto postu musíš vědět

Být CEO firmy zní docela cool, viď? Jak tento post ale funguje v reálu a jaké má jednatel práva a povinnosti? Všechny potřebné informace se dozvíš v našem článku a navíc zjistíš, že na post jednatele nemusíš být společníkem firmy.

FreshStart-Kdo je jednatel_ 5 věcí, které o tomto postu musíš vědět-SEO článek
5 věcí, které o tomto postu musíš vědět

Kdo je jednatel?

Jednatel je statutární orgán společnosti s ručením omezeným. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti – reprezentuje a zastupuje firmu, přijímá nové zaměstnance, je zodpovědný za hospodářský výsledek firmy a její chod. Musí se jednoduše starat o to, aby celá společnost fungovala. Tuto práci může vykonávat sám nebo pověřit dílčími úkoly další osoby – například o účetnictví se bude starat účetní a o nábor nových lidí HR specialista.

Kdo může být jednatel?

Jednatelem může být téměř kdokoliv. Třeba i ty. Není na to potřeba žádné speciální vzdělání, ale pro pozici jednatele musíš splňovat podmínky dané právními předpisy:

kdo může být jednatel
 • být starší 18 let,
 • být trestně bezúhonný,
 • být způsobilý k právním úkonům,
 • nesmíš podnikat ve stejném oboru jako firma,
 • nesmíš být členem dozorčí rady dané společnosti.

Další podmínky se mohou lišit, obvykle bývají upraveny stanovami firmy.

Pro post jednatele bys měl mít také rozsáhlé manažerské dovednosti a komunikační schopnosti. Nemusíš být samozřejmě profík v každém oboru, který ti bude podléhat, ale základní znalost ti určitě neuškodí.

Více než jeden jednatel

Je možné, aby práci jednatele firmy vykonávalo více lidí najednou. Takové rozhodnutí je zapsáno ve společenské smlouvě, dokumentu, který se podepisuje při zakládání firmy. V praxi to funguje tak, že se stanoví pravomoci jednotlivých jednatelů. Například v některých případech mohou jednatelé rozhodnout a podepisovat smlouvy sami a při větších rozhodnutích se jich musí shodnout většina.

Jednatel jako právnická osoba

Jednatelem ve firmě se může stát dokonce i právnická osoba. Podmínky jsou stejné jako v případě fyzické osoby. Rozdíl je v tom, že právnická osoba si na pozici jednatele musí zvolit svého zástupce, a to buď svého vlastního jednatele nebo prokuristu, protože se musí jednat o fyzickou osobu. 

Společník vs. jednatel

Přijde ti, že slova společník, majitel a jednatel jsou si v byznysové sféře blízko? V některých případech nejsi daleko od pravdy.

Jednatel zastupuje společnost, zaručuje se, aby fungovala správně a provádí úkony jménem firmy. Obvykle není ve firmě zaměstnaný a dokonce ze zákona nemusí dostávat ani žádnou odměnu, tedy mzdu nebo plat.

Zatímco společník, nebo také majitel firmy, se zabývá vedením firmy. Nemůže ale jednat pod jejím jménem a tedy nepodepisuje smlouvy. Jde o člověka, který vlastní podíly společnosti a má proto nárok na podíl ze zisku.

V případě, že máš svou vlastní firmu, jsi automaticky jejím majitelem i jednatelem. U malých a středních firem je to poměrně běžné. Musíš si ale dávat pozor, kdy za firmu vystupuješ jako jednatel a kdy jako společník. Obě tyto funkce mají totiž rozdílná práva a povinnosti vůči společnosti.

Kdo jmenuje jednatele společnosti

Na pozici jednatele se nedostaneš jen tak po úspěšném pracovním pohovoru. Cesta k tomuto postu je o dost náročnější. Firma totiž jednatele nezaměstnává. Vedení firmy si vybere kandidáty, o kterých potom hlasuje. Jednatele ve firmě volí a odvolává valná hromada. Ta je nejvyšším orgánem firmy, který se skládá ze společníků a přijímá ta nejdůležitější rozhodnutí – o změně obsahu společenské smlouvy, o změnách výše základního kapitálu, schvalování účetní závěrky a jiné.

Práva a povinnosti jednatele firmy

Poté, co tě valná hromada zvolí jednatelem, sepíše se smlouva o výkonu funkce jednatele, která upravuje tvá práva a povinnosti. Tato smlouva často obsahuje i odměňovací podmínky pro jednatele. Podle zákona v ní musí být uvedeno například:

 • vymezení všech složek odměn, včetně věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,
 • výši odměny a způsob jejího výpočtu a její podoby,
 • pravidla pro výplatu zvláštních odměn či podílu na zisku.

Jednatelem totiž nejsi pouze v práci nebo na homeofficu, ale neustále. Proto obvykle není možné vyplácet jednatelům odměny v hodinovkách.

Povinnosti jednatele

Jednat s péčí řádného hospodáře

Primárním úkolem jednatele je jednat s péčí řádného hospodáře. Občanský zákoník tuto povinnost definuje jako závazek, který bude jednatel vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Znamená to, že všechna rozhodnutí, která za firmu jednatel udělá a všechny smlouvy, které podepíše, musí být pro firmu efektivní a vyplatí se.

  Svolání valné hromady

  Jednatel musí každý rok svolat setkání valné hromady, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předešlého účetního období, tedy zpravidla do konce června. Při svolávání musí minimálně 15 dní předem všem společníkům zaslat pozvánky obsahující body, které se na shromáždění valné hromady budou rozebírat. Na žádost společníka nebo společníků může jednatel svolat valnou hromadu i mimo toto období.

   Vést seznam společníků

   Jednatel je povinný vést seznam společníků neboli spolumajitelů firmy. Tento seznam musí obsahovat například tyto údaje:

    • jméno a bydliště nebo sídlo společníka,
    • o výši jeho podílu,
    • podíl odpovídající výši vkladu,
    • počet hlasů náležejících k podílu.

    Zajistit řádné vedení účetnictví

    Účetnictví nemusí vést jednatel sám, ale obvykle pověří osobu, která má v tomto oboru více znalostí, tedy účetní.

     Informovat společníky

     Společníci, kteří mají ve společnosti vklad, mají nárok na informace ohledně hospodaření společnosti a jednatel má povinnost jim  je poskytnout. 

      Podat insolvenční návrh

      Pokud by došlo k úpadku společnosti, je na jednateli, aby bez zbytečného odkladu podal insolvenční návrh. Dále také musí udělat vše, co je v jeho silách, aby zabránil hrozícímu úpadku.

       Práva jednatele

       Jednat jménem firmy

       Jednatel má rozsáhlé pravomoci a disponuje veškerou rozhodovací pravomocí.

        Odstoupit z funkce

        Jednatel má právo odstoupit ze své funkce, má ale zároveň povinnost oznámit to valné hromadě.

         Právo na informace

         Aby mohl jednatel vykonávat svou práci s péčí řádného hospodáře, musí mít dostačující informace.

          Je ti asi už jasné, že stát se jednatelem není jen tak. A vykonávat práci na této pozici už vůbec ne. Tak co, myslíš, že na to máš – být CEO?


          Warning: Undefined variable $displayForm in /data/web/virtuals/3598/virtual/www/domains/freshstart.cz/wp-content/themes/freshstart-theme-1.0.1/single-post.php on line 71

          |